Řícmanice
Vize rozvoje obce

Mapování obce

Co je analytická část vize?


Vážení občané obce Řícmanice, v uplynulých dnech u Vás náš tým strávil spoustu času. Abychom co nejlépe poznali Vaši obec, důkladně jsme si prošli každý jeho kout. Svá pozorování a zjištění jsme si pečlivě zaznamenávali do speciální analytické mapy. Vzniklá schémata jsou podkladem pro další práci. Kliknutím na jednotlivé elementy se dozvíte více informací vztahujících se ke konkrétnímu místu, jako doplňující informace pak slouží textová část.

Textová část v podobě tohoto textu a grafická část v podobě mapy, slouží jako podklad pro druhou část naší práce. Vizi rozvoje obce Řícmanice. Strávili jsme ve vašem městě nějaký čas, četli jsme dotazníky které jste vyplnili, studovali historii Vašeho města, územní plán a jiné strategické dokumenty, prošli jsme okolí, avšak vy svoji obec znáte nejlépe. Budeme proto rádi za jakékoliv vaše postřehy ke konceptu vize. Vaše postřehy si projdeme a pokusíme se je zohlednit v naší práci.

Úvod

Řícmanice leží v kopcovité lesnaté krajině, severovýchodně od Brna, které je dobře dostupné. Největším potenciálem obce je klidný odpočinkový ráz obce a dochovaný charakter vsi. Řícmanice jsou takový ráj u Brna. Tento potenciál je třeba promítnout do návrhu. V návrhu se zaměřujeme na čitelnost a propojenost.

Řícmanice jsou klidná obec s rekreačně vesnickým charakterem, která má zhruba 800 obyvatel, vybavenost je téměř dostatečná (obecní úřad, mateřská škola - 25 dětí, lesní školka - 20 dětí, knihovna, fotbalové hřiště, víceúčelového hřiště, tenisové kurty, areál koupaliště, obchod, restaurace U Lajcmanů, dětská jezdecká škola, některé další drobné služby).

Obyvatelé by měli zájem také o klubovnu, kde by se mohly scházet různé spolky. Chybějícím prvkem v obci je malá kavárna nebo cukrárna, kde by občané mohli trávit čas jinak než v restauraci. Další možnou vybaveností, kterou by bylo vhodné doplnit, jsou byty pro seniory, ubytování pro turisty a menší pronajímatelné prostory pro služby.

Obec společně s místními sdruženími pořádá během roku několik akcí pro veřejnost (hody, ostatky, bály, den dětí, čarodějnice...), které jsou oblíbené.

V obci je dostatek dětských hřišť, kromě nich je třeba myslet i na prostor pro jiné věkové kategorie (např. seniory, teenagery).

Dále je třeba se věnovat i okolní krajině (stromy - ovocné, větrolamy, remízky, les,...) a nové výstavbě (jak má vypadat).

Obec Řícmanice má poměrně malý katastr. Většina okolních lesů patří okolním obcím. Proto doporučujeme na projektech s nimi spolupracovat. V samotném vlastním katastru obec mnoho pozemků nevlastní, což není z hlediska plánování nových projektů ideální. Do budoucna doporučujeme, aby obec projednala s vlastníkem pozemků, přes které vedou například nové pěší cesty, odkup dotčené části, jejich výměnu za obecní nebo pronájem za symbolickou cenu. Často stačí vykoupit pouze dva metry široký pruh.

Celek - obecná témata pro celý katastr

Cesty a propojení - cyklotrasy, turistické trasy

Obec není se sousedními Kanicemi a Bílovicemi nad Svitavou vhodně propojena pro pěší, chybí i některé části chodníků přímo v obci. Stav lesních cest není pro chodce dlouhodobě dobrý, jsou používány jak těžkou technikou lesní správy, tak jezdci na koních z místní jezdecké školy. Jinak je obec s okolní krajinou propojena dostatečně, kromě hlavní sítě ulic je v Řícmanicích i řada propojek a zkratek.

Navrhujeme doplnit chodník podél hlavní silnice v celém katastru obce tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb pěších do Kanic a Bílovic. Je nutná koordinace s Bílovicemi a Kanicemi.

Navrhujeme využít stávající lesní cestu “Feronka”, která vede od parketárny úbočím svahu nad Časnýřem. Vytvořila by se tím nová možnost pro pěší jak se dostat do Bílovic a nejít přitom podél silnice. Přes potok Časnýř je třeba zbudovat malou lávku (louka naproti ul. Komenského k bytovkám).

Bylo by vhodné doplnit nový průběžný chodník podél silnice novou cestou pro pěší, která by vedla rovnoběžně ve svahu nad silnicí. Jednalo by se hlavně o propojení ulice Na Skále s ul. Komenského (bytovky). dále pak bytovky s hřištěm Sova. Na druhé straně pak spojnice Tyršova návrší se hřbitovem. Pozemky, přes které by tyto cesty vedly, nejsou v majetku obce, obec by musela sjednat jejich odkup, případně výměnu za obecní pozemky.

Obcí protéká potok Časnýř, bohužel není ve většině své délky přístupný. V první etapě navrhujeme novou stezku podél potoka, která by začínala za tenisovými kurty, pokračovala u fotbalového hřiště na druhém břehu, dále u víceúčelového hřiště a pak podél potoka až k lesní cestě Valchov (u zastávky U lomu). Do budoucna ji doporučujeme propojit s novou stezkou, vedoucí podél potoka směrem k Bílovicím nad Svitavou.

Kromě pohodlnějšího a příjemnějšího spojení míst pro místní obyvatele by bylo dobré zřídit novou cyklotrasu po zajímavých místech. Vedení cyklotrasy přes náves a sportovní areál by přilákalo více turistů přímo na místa občerstvení, ubytování a dalších atrakcí pro turisty, které mohou být ziskem pro obec.

Konkrétně je vhodné udělat nové cyklopropojení propojující trasu 5005 u Bílovic nad Svitavou od Myslivny Lišky Bystroušky, po cestě podél Ušákovského potoka, kolem studánky Pro Silva, ulicí Hybešova, přes Masarykovo náměstí, a dále po cyklopruhu silnici 383 (Husova ulice) do Kanic. V Křtinách by se nová cyklotrasa napojila na trasu 5081.

Abychom odlehčili lesním cestám, navrhujeme zvážit vybudování sítě hypostezek. Lesy však nejsou ve vlastnictví obce (až na malé výjimky), je třeba toto řešit s Lesy ČR a se ŠLP.

Okolní krajina - výsadba stromů, remízky

Okolí Řícmanic tvoří stoupající kopce. Na kopcích jsou pěkné výhledy - zde by bylo vhodné udělat jednoduchá vyhlídková místa (vyhlídkové body).

Většina plochy krajiny jsou pastviny a louky. Obec je ze všech stran obklopena hustými lesy.

Mezi loukami je občas remízek (z náletů a keřů), takové prvky mají v krajině své opodstatnění.

Pomáhají v úkrytu a cestách zvířat, zvětšuje se biodiverzita. Remízy mají i pozitivní vliv na půdu - slouží jako protierozní opatření (obrana proti větru, stékání vody z polí při dešti). Je třeba vysázet těchto remízků víc a o nové remízky pečovat. Podél cest často chybí stromy, doporučujeme je doplnit. Celkově tyto prvky mají kladný vliv na vizuální vzhled krajiny.

Okolo hřbitova jsou vysazené ovocné stromy, které jsou však bohužel zarostlé, dřevěné podpory by měly být odstraněny. Obec plánuje sady rozšířit v rámci komunitního projektu společného sázení.

Obecně v obci doporučujeme pokračovat ve výsadbě podobných dřevin, kterým se zde díky vhodnému podnebí a dostatku slunečného počasí daří dobře. Kolem potoků vrby a olše. Podél cest a ve vesnici ovocné stromy. Podél hlavní silnice stávaly topoly, ty doporučujeme navrátit podél celé komunikace ve vesnici, pokud to bude možné vzhledem k vedení sítí. Topoly jsou rychle rostoucí stromy s výrazně tvarovanou úzkou a vysokou korunou. Případně lze použít i jiný listnatý druh. Stromy dávají stín a vláhu a ochlazují vzduch od rozpáleného asfaltu zejména v letních měsících.

Remízy mezi poli mohou tvořit například keře šípků, trnek a lísek. Ve vesnici je také mnohem vhodnější vysazovat listnaté stromy, které jsou zde původní na rozdíl od jehličnatých. Listnaté stromy mění svůj vzhled v průběhu ročních období.

Voda v krajině

Klima se mění. Přibývá období sucha, studánky a potoky vysychají, ubývá hmyz a ptactvo. Pitná voda a její dostupnost bude představovat v nadcházejících letech jeden z problémů naší části světa. Je důležité si to uvědomit a například omezit používání pitné vody na závlahu a napouštění bazénů. Proto doporučujeme v území zřídit retence dešťové vody, tu následně používat na zalévání zahrad. Každý obyvatel by měl nejlépe zadržovat dešťovou vodu na svém pozemku.

Důležitá je i péče o studánky, které se nacházejí v okolí. Dobře je udržovaná studánka Prosba lesa.

Nová zástavba - podoba domů, předzahrádky, vzhled jihomoravské obce

Aby obec neztratila svůj hodnotný venkovský charakter je třeba do budoucna vymezit pro novou výstavbu přísnější pravidla než doposud. Ty se týkají hlavně půdorysného tvaru, počtu podlaží, tvaru střechy, stavební čáry, rozestupů mezi domy a orientaci domů vzhledem k ulici. Je dobré se podívat na tradiční zástavbu jihomoravské vesnice (např. přímo v Řícmanicích). Je důležité vyvarovat se použití katalogových domů, ty jsou navrhované jako univerzální, tudíž nemohou respektovat specifika okolí a historii místa. Co se týče barevnosti, nejlepší pro vzhled obce je bílá barva fasád. Zásadně by se neměly používat křiklavé a syté barevné odstíny.

V obci jsou dva typy zástavby:

První je podél ulic, zde je třeba dodržet uliční čáru, orientaci půdorysu, výšku budovy a tvar střechy. Domy doporučujeme umisťovat rovnoběžně s ulicemi - okapová orientace, respektovat a navázat na stávající hmoty původních domů, se sedlovou střechu (plochá střecha v těchto částech obce není absolutně vhodná), jednopodlažní (v historické, centrální části obce) a dvoupodlažní (podél hlavní silnice).

Druhý typ zástavby představují domy zasazené v kopcích. U nich je důležité především jejich citlivé usazení do krajiny. Osazení v terénu musí respektovat sklon kopce, doporučujeme se vyvarovat vytváření násypů a dalších větších terénních úprav. Kromě půdorysného tvaru, počtu podlaží a tvaru střechy je neméně důležité i zasazení jednotlivých domů do krajiny. Hmoty nových domů musí respektovat měřítko krajiny - to zabrání předimenzovaným a obraz krajiny rušícím budovám.

Je důležité dodržovat uliční linii a funkci předzahrádek v území. Ty by měly mít průhledný plot, ploty by měli být v jedné linii. V zahrádkách by měly být vysazeny ovocné stromy či keře, květiny nebo zelenina, ne cizí prvky jako thuje apod.

Novou zástavbu doporučujeme umisťovat podél stávajících cest, zaplňovat prázdné parcely mezi existujícími domy.

Věříme, že když se lidem včas a správně ukáže a vysvětlí jak má nová zástavba vypadat a jaký má tento přístup výhody, bude výsledkem hezká obec a příjemné místo k životu.

Turistický ruch

Obec nemá možnost ubytování pro případné turisty, v okolí je ale množství zajímavých cílů výletů (Arboretum, CHKO Moravský kras, koupaliště, hody atd.) Ubytování by mělo být umístěné v centru obci poblíž návsi. Může se například využít rekonstruovaná budova obecního obchodu. Řícmanice jsou dobře dopravně přístupné z Brna, je dobré toho využít. Nově navrhovaná cyklotrasa také přivede cyklisty, kteří si můžou dát v restauraci oběd, vykoupat se na koupališti a pokračovat dál.

Jako další cíl návštěvníků poslouží otevřené Arboretum.

Pro samotnou orientaci v obci budou sloužit malované mapy umístěné na návsi.

Řícmanice - řešená místa

Vytvoření živého centra - propojení veřejných funkcí

Obec má tři místa veřejného významu (administrativně-naučný, společensko kulturní a sportovní), které je dobré zvýraznit a více propojit. Místa jsou od sebe vzdálena maximálně 500 metrů.

Obecní dům s úřadem, knihovnou, tělocvičnou a mateřskou školou, dále náves s obecním obchodem a restaurací a nakonec sportovně-rekreační areál koupaliště, tenisových kurtů, fotbalového a víceúčelového hřiště. Tyto tři celky je potřeba vizuálně, funkčně a komunikačně propojit a vytvořit rozšířené centrum obce.

Chodník který všechny tři lokality spojuje, bude odlišně dlážděn a bude začínat před Obecním domem a končit u sjezdu na koupaliště, kde bude vybudován nový přechod pro chodce. Zídka od obecního domu k obchodu bude opravena a její podoba bude pomáhat vizuálnímu propojení.

Areál sportovišť bude propojen stezkou, která povede podél potoka Časnýř (v části fotbalového hřiště povede na druhém břehu). V budoucnu by mohl propojovat i objekt bydlení pro seniory, jehož výstavbu obec zvažuje.

Náves - obnovení funkce veřejného prostoru

V současnosti slouží náves převážně jako parkoviště a komunikace pro auta. Člověk sice podvědomě cítí, že zde je centrum obce, ale prostor takovouto veřejnou funkci neplní.

Je třeba jasně definovat centrum sídla, charakter veřejného prostoru, vymezit parkovací plochy, zjednodušit systém automobilové dopravy územím a vytvořit příjemné místo k pobytu a setkávání.

Náves by měla sloužit především k pobytu lidí. Proto omezujeme dopravní plochy a uprostřed vytváříme pobytové místo návsi. Navrhujeme převést automobilovou dopravu z centra prostoru na jeho obvod. Tam se přesune i parkování - ubudou parkovací stání, náves má sloužit lidem, ne autům. Tím se zmenší plocha komunikací a dosáhneme, toho že pobytová plocha pro lidi bude celistvá a důstojná.

Návrhem vzniknou dva typy prostoru. Jeden, intimnější, mezi novou zvoničkou a křížkem slouží pro odpočinek a jako místo schůzek.

Druhý, mezi obchodem a novou zvoničkou (altánem), je prostornější - bude zde místo pro májku, můžou se zde konat trhy a případně kulturní akce. Svah s břízami poskytne prostor pro publikum. Borovice bude nadále využívána jako vánoční strom. Travnatý kopeček u křížku se doplní lavičkami.

Jednotlivé plochy se zacelí a spojí, vznikne tak důstojný a čitelný celek, kde se bude člověk cítit příjemně. Na návsi se poté můžou konat hody, trhy a jiné kulturní akce, to vše v malebných kulisách moravské architektury. Aby se zachoval vesnický ráz obce, navrhujeme pojmout hlavní zpevněnou plochu na návsi jako mlatovou (případně z mechanicky zpevněného kameniva). Okolní pojízdné plochy jsou zhotoveny z kamenné dlažby.

V oblasti drobných staveb doporučujeme na náves obnovit zvoničku nebo přidat malý altán. Nová zvonička nebo altán by měla být maximálně lehká a vzdušná, vhodným materiálovým řešením je kombinace dřeva a kovu.

Dále přesunout autobusovou zastávku ve směru na Bílovice do středu návsi. Tím by vzniklo v místě stávající stavby čekárny místo pro propojení dvora restaurace s návsí. Na náměstí bude více prostoru pro čekání lidí, místo čekání bude důstojnější. U zastávky bude umístěna mapa okolí společně s intereaktivní obecní vývěskou.

Blízko u návsi je restaurace, bylo dobré propojit oba celky a vytvořit tak funkční centrum.

Návsí protékal potok, který je nyní zatrubněný. Nabízí se tak reminiscence potoka formou lineárního vodního prvku a doplnění stávajícího stromořadí. Potok se buď může odtrubnit nebo se použije uzavřený oběh. Ten může používat dešťovou vodu z retenční nádrže umístěné pod povrchem.

Severně od návsi stojí osamocen pomník obětem světových válek. Je důležité toto místo propojit s hlavní částí návsi, ať už pohledově nebo použitím stejného městského mobiliáře (např. lavičky, osvětlení). K pomníku také vede z návsi mlatový chodník. Travnatý prostor kolem pomníku se může rozšířit, doporučujeme odstranit thuje a pečovat o trávník.

Přerostlé jehličnany u obchodu budou pokáceny. Až bude borovice přerostlá, doporučujeme na jejím místě vysadit listnatý strom. Okrasné ovocné stromy na východní části navrhujeme přesadit tak, aby se vytvořilo místo pro novou komunikaci.

Prostor u obecního domu

V budově bývalé obecní školy je obecní úřad, mateřská škola, knihovna a tělocvična. Velkou část pozemku za domem tvoří nevyužívaný svah, opěrné zdi se pomalu rozpadají. Zpevněný povrch kolem budovy slouží jako parkoviště pro auta zaměstnanců úřadu, školky, pro rodiče dětí a návštěvníky obce. Jeho kapacita ale nevyhovuje nárokům provozu. Je zde také umístěno stanoviště tříděného odpadu.

Navrhujeme odstranit nepoužívanou stavbu ve svahu, staré opěrné zdi a také část zeminy ze svahu. Tím se rozšíří prostor vedle budovy - ten bude využit pro potřebná parkovací stání. Nové opěrné stěny vytvoří terasy - ty můžou sloužit pro rodiče čekající na děti a návštěvníky úřadu, nebo například jako pěstitelská zahrádka pro MŠ. Do svahu bude také začleněna stavba garáže údržby obecního majetku. Vjezd na pozemek bude posunut. Nádoby na tříděný odpad budou umístěny v přístřešku.

Klubovna

V obci sice funguje řada spolků, mateřská škola či knihovna, avšak chybí neformální prostor, kde by se mohli scházet např. sousedé, matky s dětmi či senioři. Místo, které by bylo vybaveno kuchyňkou a poskytovalo by možnost různých využití v průběhu dne. Klubovna by posílila veřejný život v obci a také by pomohla snížit občany vnímanou anonymitu v sídle.

Tato klubovna by měla být v přirozeném centru obce - okolo návsi. Z hlediska umístění se nabízejí tři místa v obecním majetku.

První je umístění v podkroví obecního domu, zde je výhodou již existující přístup (schody), nevýhodou pak větší vzdálenost od centra. Další možností je využití půdy nad obecním obchodem - plusem je umístění v centru a také možnost celkové rekonstrukce (navýšení o jedno patro) a zlepšení vzhledu budovy, minusem pak větší investiční náklady. Za třetí lze umístit klubovnu na půdu restaurace U Lajcmanů - společně s restaurací a společenským sálem by vytvořily kulturně společenský střed obce, je otázka jestli je vhodné dávat dohromady odlišné skupiny obyvatel (pivaři a maminky s dětmi), také dostupnost prostoru je horší. V posledním případě by bylo výhodou možnost využití venkovní zahrady restaurace i pro různé spolky.

Propojení restaurace U Lajcmanů s okolním prostorem, s hasičkou

Restaurace U Lajcmanů stojí na hlavní silnici a je tak trochu odříznuta od centra obce. Má krásný dvůr a společenský sál, konají se zde společenské akce a sál v minulosti sloužil jako sokolovna.

Místo má potenciál být společensko-kulturním centrem obce. Na půdě nad restaurací se může zřídit klubovna přístupná ze dvora. Dvůr restaurace (zahrádka) se může propojit s Tyršovým návrším a také s návsí. Bohužel se mezi sálem a návsí nachází soukromá zahrada. Do budoucna doporučujeme tento pozemek dokoupit, neboho vyměnit za část zahrady dvora restaurace.

Ve svahu k Tyršově návrší může být terénní terasa a schody, vznikl by tu přírodní amfiteátr.

U hasičky je sklípek - v současnosti v soukromém majetku. Po jeho odkoupení by zde mohl být obecní sklípek. To by představovalo další rozšíření rekreační kapacity a cílů v obci a také doplnění kulturně-společenského místa.

Koupaliště

Koupaliště v Řícmanicích má dlouholetou tradici už od dob první republiky. Obec sloužila jako cíl výletů mnohých Brňáků, kteří sem v letních měsících v houfech mířili. Na této minulosti je možné stavět, příběh s retro nádechem dokáže odlišit toto koupaliště z řady ostatních.

Stavba bistra a zázemí kurtů a fotbalistů bude doplněna o krytý přístřešek, který bude chránit návštěvníky proti náhlému dešti a zároveň bude poskytovat stín. Stavbu ve svahu u silnice navrhujeme doplnit o jedno podlaží, na úrovni silnice zde můžou být drobné služby jako například holič nebo malá kavárna s terasou.

Existující kabinky si zasluhují renovaci, společně s betonovými lavičkami jsou pozůstatek dob minulých. Tyto lavičky (betonové nohy s dřevěnou fošnou) doporučujeme použít jako jednotící prvek v obci, tvořící “Řícmanický” styl.

Kolem bazénu chybí stín, navrhujeme proto výsadbu nových stromů v rozumné vzdálenosti od vodní plochy (kvůli omezení padajícího listí do bazénu a následné nutnosti čištění).

Do budoucna při rekonstrukci vany bazénu bude dobré zvážit použít jinou formu než stávající bazén - využít více svahování s postupným vstupem do vody a vytvořit pláž. Nabízí se také možnost vytvoření přírodního biotopu - ten by přitáhl do obce další návštěvníky. Byl by napájen vodou z potoka a napuštěn celoročně. Tím by se ušetřily finanční prostředky na napouštění a údržbu a zároveň by se rozšířila využitelnost koupaliště v průběhu roku.

Nyní je bazén napouštěn vodou z obecního vodovodu. Vzhledem k předpokládanému budoucímu růstu cen a nedostupnosti pitné vody doporučujeme zvážit zbudování čističky, která by filtrovala vodu z Časnýře.

Areál koupaliště bude propojen s parkovištěm u víceúčelového hřiště stezkou u potoka Časnýř. V místech vedle fotbalového hřiště bude stezka vedena na druhé straně (po obecních pozemcích), aby nebyl narušen prostor hřiště.

Fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště

Podél jižní strany hřiště povede nová stezka - na druhém břehu potoka Časnýř. Na stráni u silnice doporučujeme novou výsadbu na místě poražených topolů.

U víceúčelového hřiště) navrhujeme ze strany louky (východ) novou výsadbu topolů.Ty by stínily parkoviště.Stezka od koupaliště zde navazuje na existující pěšinu podél potoka.

Byty pro seniory

Na obecním pozemku u hlavní silnice můžou v budoucnu vzniknout byty pro seniory nebo pro mladé rodiny. Obec v současnosti nemá žádné byty k pronájmu, o případné budoucí byty bude zájem.

Označení ulic

V obci je použit unikátní systém označení jednotlivých ulic (smaltovaná cedule v kovovém rámu z trubek). Doporučujeme stávající označení znovu natřít (trubky), případně, pokud jsou ve špatném stavu, zhotovit nové dle původních a na ulice, kde nejsou (např. bytovky v Komenského ulici), umístit nové stejné jako stávající.

Nové cedule - např. turistické ukazatele a mapy by mohly být zhotoveny rovněž v tomto stylu. Jednoduchý “retro” styl včetně kombinace s koupalištěm by se mohl stát typickým a jedinečným pro Řícmanice.

Nádoby na tříděný odpad v obci

Barevné kontejnery na tříděný i netříděný odpad jsou v téměř každé vesnici na pohledových dobře dostupných místech. Doporučujeme kontejnery umístit do zákrytu, např. dřevěného nebo kovového, který by kontejnery vizuálně spojil do jednoho celku. Navrhujeme vytvořit jednotné zákryty (ohrádky) pro celou vesnici.

Stávající lokality tříděného odpadu: Obecní dům, za obchodem, ul. U Mlýnku - u koupaliště, příjezd k bytovkám - ul. Komenského, naproti zastávce Na Skále.

Silnice - dopravní opatření pro snížení rychlosti projíždějících aut v obci

U sjezdu na koupaliště z hlavní ulice Husova je navržen pěší přechod (nebo místo pro přecházení). Ten jednak umožňuje bezpečný přístup chodců ke sportovním hřištím, jednak slouží jako upozornění pro řidiče, že vjíždí do centra obce a věnovali řízení plnou pozornost.

Chov daňků a jelenů

V ulici Hybešova zasadit podél plotu stromy nebo požádat p. Leva, jestli by stromy nebyl ochoten jako zasadit na svém pozemku. Stromy by pomohly zachytávat prach a možná i zápach, na který si obyvatelé stěžují.

Palouk Brněnka

Palouk představuje jedinečný přírodní prostor snadno dostupný z obce, zároveň je přístupný i autem. Těchto kvalit lze využít při pořádání společenských a kulturních akcí - například zde můžou začínat nebo končit běžecké nebo cyklo závody, svatba, divadelní představení pod širým nebem nebo lanové překážky a slackline dráha mezi stromy. Je samozřejmě nutné při všech aktivitách dbát na to, že se konají v lese (akce během dne, ne v noci, bez reprodukované hudby atd.) Prostor lze doplnit drobnými zásahy - například přidáním další možnosti posezení, altánem, pódiem či sochami. Vše by však mělo být decentní, aby nenarušilo krásu přírodního místa, pouze místo vhodně doplnilo

Arboretum

Poblíž Řícmanic se nachází Arboretum Řícmanice ŠLP Křtiny. Jedná o unikátní přírodní památku, která je veřejnosti přístupná jednou ročně. K Arboretu a palouku Brněnka se pojí i jméno lesníka Bedřicha Součka, který pomáhal tyto vzácná místa vytvářet. Navrhujeme, aby se Arboretum více otevřelo veřejnosti - například formou pravidelných víkendových komentovaných prohlídek. To by dalo práci místním občanům a přivedlo do obce více turistů a výletníků, tedy i více financí.

podpora jihomoravskeho kraje, 64kB

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: